Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

3099 b1d9
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
7324 94f9
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery viapanato panato
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaszydera szydera
3684 74ae 500
Reposted frompixielark pixielark viaszydera szydera
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viaszydera szydera
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viaszydera szydera

October 13 2017

6404 c4e2
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera
Dotknął jej policzka.
- Prawdziwe piękno kryje się wewnątrz.
- Tak się pocieszają kobiety, tato. Uwierz mi, że mężczyzn to nie przekonuje.
— Kristin Hannah - "Zdarzyło się nad jeziorem Mystic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
W świecie nienawiści, gdzie jedna noga kopie drugą, ręka drapie drugą rękę, najrozsądniej jest uciec w miłość.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viaschulz23 schulz23
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadamagedsoul damagedsoul
1865 4bb2
Reposted fromfor-witches for-witches viahormeza hormeza
7491 e85e 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahormeza hormeza
4746 7a09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahormeza hormeza

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viadamagedsoul damagedsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl