Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

0579 b468 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 22 2017

0946 7801
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
8021 536b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaszydera szydera
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viakoloryzacja koloryzacja
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viaschulz23 schulz23

February 27 2017

3209 bf64
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
4797 cf59
Reposted frompleassure pleassure viaumierajstad umierajstad
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty

July 11 2015

3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viapimpmyheart pimpmyheart

July 10 2015

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
3668 9030
8001 f051 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
8031 1e46 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
6221 9ec5
Reposted fromPunkroc Punkroc viaadejsza adejsza
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viakoktajlik koktajlik
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viaadejsza adejsza
3894 a1fe
Reposted fromcorkeyL corkeyL viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl