Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSsomething Ssomething
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viaSsomething Ssomething
1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viaSsomething Ssomething
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

August 13 2017

believe this log
Reposted fromcube cube viaszydera szydera
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSsomething Ssomething
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaSsomething Ssomething
1791 e16c
6152 5471
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove viaSsomething Ssomething
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viaSsomething Ssomething
1893 60d9 500
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viaSsomething Ssomething
Reposted fromseleneskin seleneskin viaSsomething Ssomething

August 09 2017

4579 6182
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaepidemic epidemic
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl