Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viainnocentsoul innocentsoul
7471 e75c 500
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viainnocentsoul innocentsoul
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaumierajstad umierajstad
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaumierajstad umierajstad
9761 b9b6
Reposted fromancientsoul ancientsoul viahormeza hormeza
1511 df5b
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahormeza hormeza
0315 a622
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaumierajstad umierajstad

June 19 2017

2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaumierajstad umierajstad
2306 a7c9
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittleburn littleburn

June 18 2017

Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaschulz23 schulz23
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viaschulz23 schulz23
9852 07cf
Reposted fromkarahippie karahippie viaSsomething Ssomething

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viahormeza hormeza
0403 3928
Reposted fromniewychowana niewychowana viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl