Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaepidemic epidemic
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaepidemic epidemic
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
5694 0415 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viascorpix scorpix
5120 9786
Reposted fromwillhan willhan vialittleburn littleburn
6615 81c4
Reposted fromsimonsayer simonsayer vialittleburn littleburn
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viainnocentsoul innocentsoul
2910 13e1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
4095 7cca
Reposted fromblackcandy blackcandy viahormeza hormeza
6623 f5c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
1237 b387 500
Reposted fromnazarena nazarena viahormeza hormeza
0853 61c9 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaCandyLover CandyLover
7605 32b3 500
A Long Way Down (2014)
Reposted frominstead instead viaschulz23 schulz23
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianawrocka nawrocka
Jak się ludzie kochają, to sobie nie dopierdalają i się nie depczą.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromItsdelicious Itsdelicious vianawrocka nawrocka
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl