Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viascorpix scorpix
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka vialittleburn littleburn
1173 fae8 500
Reposted fromtfu tfu viaumierajstad umierajstad
5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafelicka felicka
8114 6ffd
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafelicka felicka
2512 28e5
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadisheveled disheveled

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialittleburn littleburn
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk vialittleburn littleburn
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia vialittleburn littleburn
Reposted fromFlau Flau vialittleburn littleburn
2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viaszydera szydera
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
3722 cdc1
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Lekkomyślność, brak względów dla uczuć innych i brak własnego zdania, oto przyczyny złego.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Wiara bowiem, która nie potrafi przetrwać zderzenia z prawdą, nie zasługuje na to, by jej żałować
— Arthur C. Clarke
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viaumierajstad umierajstad
1846 7c85 500
Reposted fromkimik kimik viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl