Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

0782 8930
Reposted frombeltane beltane viahormeza hormeza
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viahormeza hormeza
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaszydera szydera

February 06 2019

9630 40c6 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahormeza hormeza

February 04 2019

3217 d488 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
4177 a5ad 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
4320 1e97 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
3994 cdc8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
7262 b354 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
4921 4f67
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahormeza hormeza

November 09 2018

1603 07dc
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaszydera szydera
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

November 06 2018

2306 cff5
Reposted fromaagneess aagneess viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl