Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

8271 af93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepidemic epidemic
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

April 01 2020

0165 b193
Reposted frommartinini martinini viahormeza hormeza
3568 2200 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viahormeza hormeza
4892 992a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
0686 3d48 500
Reposted fromstrzepy strzepy viahormeza hormeza
5704 14dc 500
Reposted fromgraysen graysen viahormeza hormeza
9113 4139
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viahormeza hormeza
2089 93d5
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
4644 a853
Reposted fromtwice twice viafreska freska
2675 c205
Reposted fromkallisto kallisto viafreska freska
1929 e597
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
4069 c496 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreska freska
0273 ffba
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
3772 d455 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viafreska freska
3974 c99e 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viamiischa miischa
2101 5559
Reposted fromkarahippie karahippie viamiischa miischa
4699 789b
Reposted frommiischa miischa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl